Regulamin wypożyczalni Wezgo

REGULAMIN

Poniższe Warunki Najmu Samochodu (zwane dalej Warunkami Najmu) zostały stworzone w celu precyzyjnego określenia praw i obowiązków zarówno Wynajmującego jak i Najemcy, wynikających z tytułu zawarcia umowy najmu (zwanej dalej Umową Najmu) samochodu (zwanego dalej Samochodem lub Przedmiotem Umowy) i są integralną częścią Umowy Najmu.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI !

1. Przedmiot Najmu

1.1 Przedmiotem Umowy Najmu jest Samochód wraz z wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w protokole zdawczoodbiorczym (zwanym dalej Protokołem). W zależności od wielkości, konfiguracji i wyposażenia Samochód należy do jednej z następujących klas: Furgon, Plandeka, Kamper. Klasa Samochodu każdorazowo wskazywana jest w treści umowy najmu.

1.2 Najemca nie może oddać Przedmiotu Umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1 Najemca oraz kierujący Samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą opisanych w niniejszych Warunkach Najmu. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, które są niezbędne do zawarcia Umowy Najmu. W przypadku najmu Samochodu przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, należy dodatkowo dostarczyć odpowiednio odpis z KRS lub wypis z CEIDG, a osoba zawierająca Umowę Najmu musi być uprawniona do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego. W przypadku najmu jednego Samochodu przez więcej niż jednego Najemcę, ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Najmu jest solidarna.

2.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Najmu i Warunków Najmu wyrządzone Wynajmującemu przez wszystkich uczestników podróży, w tym również kierowcę, oraz wszystkie inne osoby, które w trakcie trwania Umowy Najmu weszły w posiadanie Samochodu niezależnie od tego czy nastąpiło to za wiedzą i/lub zgodą Najemcy, niezależnie także od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się  ponosić  pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje działanie czy zaniechanie.

3. Opłaty i terminy płatności

3.1 Czynsz najmu jest naliczany zgodnie z aktualną ofertą Wynajmującego i jest określany w Umowie Najmu. W przypadku kiedy umowa określa czynsz najmu w wymiarze dobowym, doba rozpoczyna się od godziny 10:00 i kończy się do godziny 10:00 dnia następnego. Zdanie pojazdu po godzinie 10:00 skutkuje rozpoczęciem kolejnej doby i naliczeniem dobowej opłaty dodatkowej .Czynsz jest płatny przez Najemcę w dwóch transzach:

I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 30% umówionego czynszu najmu – płatna w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Najmu.

II transza  – opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej kwoty czynszu – płatna nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu najmu Samochodu. Jeżeli Najemca dokonuje rezerwacji Samochodu na mniej niż 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu najmu, Najemca zobowiązany jest dokonać zapłaty całej kwoty czynszu najmu tj. opłaty rezerwacyjnej oraz opłaty zasadniczej jednorazowo łącznie, w terminie 3 dni kalendarzowych od dokonania rezerwacji Samochodu. W przypadku nieuiszczenia czynszu najmu w pełnej wysokości w terminie opisanym w zdaniu poprzednim, umowa najmu wygasa. W razie zaś dokonania wpłaty częściowej kwota wpłaty w pierwszej kolejności zliczana będzie na poczet opłaty rezerwacyjnej, a po jej uregulowaniu w całości w dalszej kolejności na poczet opłaty zasadniczej.

3.2 Opłata rezerwacyjna jest zadatkiem w rozumieniu art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, jednakże strony ustanawiają odrębności względem regulacji kodeksowej, wskazane w punktach poniżej, co jest zgodne w ww. przepisem Kodeksu cywilnego. Jeżeli Najemca w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Najmu nie wpłaci opłaty rezerwacyjnej, Umowa Najmu wygasa.

3.3 Opłata zasadnicza stanowi pozostałą wartość umówionego czynszu tj. wartość czynszu po odjęciu od niego wartości uiszczonego zadatku (opłaty rezerwacyjnej).W przypadku braku uiszczenia opłaty zasadniczej w terminie na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu najmu Samochodu, a w przypadku opisanym w punkcie 3.1 niniejszych warunków w terminie tam wskazanym, uiszczony zadatek (opłata rezerwacyjna) przepada na rzecz Wynajmującego, Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu lub żądania zwrotu zadatku ani w pojedynczej, ani w podwójnej wysokości, a Umowa Najmu wygasa.

3.4 Jeżeli po wpłaceniu opłaty zasadniczej Najemca nie jest zainteresowany korzystaniem z Samochodu, może wyrazić Wynajmującemu zgodę, w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Najmu złożonego Wynajmującemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na wynajęcie Samochodu w okresie pokrywającym się częściowo lub w całości z okresem trwania Umowy Najmu, osobie trzeciej.

3.5 Jeżeli w czasie pomiędzy doręczeniem Wynajmującemu oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.4 niniejszych Warunków Najmu, a datą zakończenia trwania Umowy Najmu z Najemcą, Wynajmujący zdoła wynająć Samochód osobie trzeciej, wówczas zwraca Najemcy kwotę czynszu Najmu otrzymanego od osoby trzeciej w stawce równiej stawce czynszu najmu uzyskanego od osoby trzeciej, jednak nie wyższej niż stawka, za którą Wynajmujący wynajął Samochód Najemcy i za okres, który pokrywa się z Umową Najmu z Najemcą. W przypadku wynajęcia Samochodu osobie trzeciej oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz w punkcie 3.4 powyżej, nie można cofnąć.

3.6 Wynajęcie Samochodu osobie trzeciej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem Wynajmującego. Jeżeli Wynajmujący pomimo uzyskania zgody Najemcy nie wynajmie Samochodu osobie trzeciej w okresie objętym Umową Najmu z Najemcą, nie jest obowiązany do zwrotu Najemcy wpłaconego czynszu. Brak zgody Najemcy na wynajęcie Samochodu osobie trzeciej, przy jednoczesnym braku zainteresowania odebraniem i/lub nieodebraniem Samochodu nie uprawnia Najemcy do żądania zwrotu czynszu najmu w jakiejkolwiek części. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie, tj. w przypadku niewynajęcia Samochodu osobie trzeciej lub w przypadku braku zgody Najemcy na wynajęcie Samochodu osobie trzeciej, czynsz najmu wpłacony przez Najemcę przepada w całości na rzecz Wynajmującego. Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu, ani roszczenie o zwrot uiszczonego czynszu w całości ani w części, a także Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy najmu.

3.7 Kaucja. Przy zawieraniu Umowy Najmu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 PLN ( tysiąc złotych) za każdy Samochód. Kaucję należy przelać na rachunek bankowy Wynajmującego lub uiścić gotówką w jego siedzibie Wynajmującego jeszcze przed odbiorem Samochodu. Datą wpłacenia kaucji jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego. Kaucja jest pobierana celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy. Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania niniejszych Warunków Najmu, a w szczególności z sytuacji: (i) zdania samochodu uszkodzonego lub zniszczonego gdy uszkodzenia te lub zniszczenia powstały w czasie trwania najmu; (ii) zdania samochodu po terminie określonym w Umowie Najmu; (iii) nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Kaucja jest zwracana w terminie do 7 dni kalendarzowych od zdania Samochodu z wyjątkiem sytuacji wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny roszczeń w kwocie pomniejszonej o wartość tych roszczeń. Wynajmujący zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) wyceny. Koszty wyceny pokrywane są w pierwszej kolejności z kaucji.

4. Ubezpieczenie

4.1 Samochody są ubezpieczone w zakresie OC, AC i Assistance. Do Umowy Najmu na życzenie Najemcy dołączane są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) OC, AC oraz Assistance szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy/kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca/kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU.

4.2 W przypadku nie przestrzegania OWU, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu i zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w całości na własny koszt.

4.3 Za szkody komunikacyjne o wartości do 4000 PLN brutto (cztery tysiące złotych) (w przeliczeniu na dzień powstania szkody) powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy i/lub kierowcy, jest odpowiedzialny Najemca. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy w szkodzie wynosi 4000 PLN brutto. (cztery tysiące złotych) W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży samochodu z przyczyn leżących po stronie Najemcy i/lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na Wynajmującego. Nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, za wyrządzone szkody. W przypadku nieprzekazania przez Najemcę Wynajmującemu oraz właściwym organom lub instytucjom państwowym wszystkich okoliczności zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda, lub przekazania informacji niezgodnych z prawdą, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu i zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w całości na własny koszt i to niezależnie od tego z czyjej winy one powstały.

4.4 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie inne szkody niż komunikacyjne powstałe w ruchu drogowym oraz wynikające z kradzieży Samochodu powstałe w Przedmiocie Najmu, niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy innych osób.

 5. Rezerwacja i zawarcie Umowy Najmu

5.1 Potwierdzeniem rezerwacji Samochodu jest przekazana przez Najemcę na rzecz Wynajmującego opłata rezerwacyjna.

5.2 Dopuszcza się zmiany rezerwacji w następujących sytuacjach:

5.2.1 na wniosek Najemcy. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości technicznych i organizacyjnych dokonania zmiany. Jeżeli wniosek o zmianę zostanie przedłożony wcześniej niż 21 dni przed początkiem najmu Najemca ma prawo wykorzystać opłatę rezerwacyjną dokonaną na poczet najmu Samochodu w innym terminie dogodnym dla Najemcy i Wynajmującego, nieprzekraczającym jednakże 6 miesięcy od dnia złożenia przez Najemcę wniosku o dokonanie zmiany rezerwacji. Po upływie powyższego terminu opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego.

5.2.2 w każdym wypadku, w razie zaistnienia braku możliwości technicznych i organizacyjnych dostarczenia zarezerwowanego Samochodu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dostarczenia Samochodu tej samej klasy lub wyższej klasy według wyboru Wynajmującego. W przypadku przekazania większego (wyższej klasy) Samochodu Najemca nie ponosi z tego tytułu dodatkowego czynszu najmu. Koszty związane z eksploatacją większego Samochodu (tj. np. koszty paliwa, opłaty promowe... itp.) nie są refundowane przez Wynajmującego.

5.3 Umowa Najmu dochodzi do skutku (zostaje zawarta) na warunkach określonych w Umowie Najmu oraz w Warunkach Najmu poprzez:

5.3.1 (i) wypełnienie w sposób prawidłowy (zgodnie z instrukcją) i przesłanie do Wynajmującego w formie elektronicznej formularza rezerwacji Samochodu zamieszonego / oraz (ii) dokonanie na rzecz Wynajmującego wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 Warunków Najmu, przy czym oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie;

5.3.2 (i) rozmowę telefoniczną lub osobistą potwierdzoną korespondencją email lub wymianę korespondencji email bez rozmowy telefonicznej lub osobistej, w której stwierdzone zostaną podstawowe warunki umowy (klasa Samochodu, okres najmu, czynsz najmu), przy czym wiążące dla stron są warunki określone w korespondencji e-mail a nie w rozmowie telefonicznej lub osobistej, i udostępnienie Najemcy Warunków Najmu [udostępnienie oznacza przekazanie pliku zawierającego Warunki Najmu lub przekazanie adresu internetowego (linka) do Warunków Najmu zamieszczonego w stopce wiadomości e-mail Wynajmującego] oraz (ii) dokonanie na rzecz Wynajmującego wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 Warunków Najmu, przy czym oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie.

5.4 Wpłacając opłatę rezerwacyjną Najemca tym samym potwierdza, iż otrzymał, zapoznał się i zaakceptował treść Umowy Najmu oraz Warunków Najmu, które zostały przesłane Najemcy przez Wynajmującego lub udostępnienie Najemcy przez Wynajmującego poprzez przesłanie adresu internetowego (linka) do pliku zawierającego Warunki Najmu zamieszczonego w stopce wiadomości e-mail Wynajmującego.

6. Odstąpienie od Umowy Najmu

6.1 Wynajmujący może odstąpić od Umowy Najmu, bez podawania przyczyn, do chwili wydania Samochodu Najemcy. W przypadku odstąpienia Wynajmującego od Umowy Najmu zwróci on Najemcy opłatę rezerwacyjną oraz opłatę zasadniczą, o ile zostały wpłacone przez Najemcę przed odstąpieniem od Umowy Najmu. Najemcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Wynajmującego.

 7. Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę Samochodu

7.1 Samochody są wydawane Najemcom w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, a w soboty w godzinach do 9:00 do 12:00, chyba że w Umowie Najmu określono inne godziny wydania Samochodu. Samochody są przyjmowane przez Wynajmującego (po zakończeniu okresu najmu) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, a w soboty w godzinach do 9:00 do 12:00, chyba że w Umowie Najmu określono inne godziny zwrotu Samochodu. W pierwszej kolejności obsługiwani są Najemcy, którzy przyjechali punktualnie. Pozostali Najemcy zostaną obsłużeni po zakończeniu obsługi Najemców przybyłych punktualnie. Jeżeli Najemca nie zostanie obsłużony w danym dniu z uwagi na jego niepunktualne przybycie, Najemcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu żadnej części czynszu najmu. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku odszkodowanie. Za wszelkie opóźnienia w zdaniu Samochodu przez Najemcę, naliczane będą kary umowne w następującej wysokości:

-     123,00 PLN brutto (sto dwadzieścia trzy złote 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia do trzeciej godziny opóźnienia włącznie;

-     369,00 PLN brutto (trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od czwartej do szóstej godziny opóźnienia;

-     615,00 PLN brutto (sześćset piętnaście złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od siódmej godziny opóźnienia.

Godzina zwrotu Samochodu określona jest w Umowie Najmu. Wszystkie kary umowne naliczane są od godziny zwrotu Samochodu określonej w Umowie Najmu. W przypadku zwłoki w wydaniu Samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do obniżenia czynszu najmu Samochodu o kwotę odpowiadającą czynszowi najmu Samochodu za ilość pełnych dni zwłoki Wynajmującego w wydaniu Samochodu.

7.2 Wydanie Samochodu Najemcy lub jego zdanie przez Najemcę poza godzinami opisanymi wyżej  wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 123 PLN (sto dwadzieścia trzy złote) brutto. Uiszczenie dodatkowej opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Najemcę kar umownych, o których mowa w punkcie 7.1. Warunków Najmu.

7.3 Wydanie Samochodu Najemcy jak i jego zdanie przez Najemcę musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu. W trakcie procedury wydania Samochodu Najemca (lub osoba przez niego upoważniona) ma obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania Samochodu, a w chwili potwierdzenia odbioru Samochodu, Najemca potwierdza w protokole wydania Samochodu fakt odbycia szkolenia i zrozumienia przekazanych  w czasie tego szkolenia informacji, oraz jeżeli wyrazi taką chęć, może po podpisaniu protokołu wydania odbyć jazdę próbną w charakterze kierowcy w towarzystwie przedstawiciela Wynajmującego. W przypadku, gdy w imieniu najemcy Samochód obiera jego przedstawiciel lub pełnomocnik, wówczas osoba ta zobowiązana jest przekazać Najemcy lub osobie, która w imieniu Najemcy będzie użytkować Samochód w czasie trwania stosunku najmu, wszelkie informacje objęte szkoleniem opisanym w zdaniu poprzednim. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie lub niepełne względnie zniekształcone przekazanie Najemcy lub osobie, która w imieniu najemcy będzie użytkować Samochód w czasie trwania stosunku najmu, informacji objętych szkoleniem przez odbierającego Samochód przedstawiciela Najemcy lub jego pełnomocnika. Brak zrozumienia lub przyswojenia, względnie błędne lub niepełne zrozumienie bądź przyswojenie przez Najemcę lub przez przedstawiciela lub pełnomocnika najemcy informacji objętych szkoleniem i wszelkie wynikłe z tego niedogodności nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń  lub osoby korzystającej z Samochodu w jego imieniu w stosunku do Wynajmującego. Podpisanie Protokołu zwrotu Samochodu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zwrotu Samochodu Wynajmującemu w tym także w przypadku zwrotu Samochodu po zmroku.

7.4 Najemcy zostaje wydany w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji Samochód. Najemca oddaje samochód w identycznym stanie czystości. W przypadku nie dopełnienia tego punktu umowy, Wynajmujący dolicza opłatę serwisową w kwocie 100,oo zł netto.  Najemca przed zdaniem jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia zbiorników wody brudnej oraz toalety chemicznej. Za zadanie Samochodu z nieopróżnionymi zbiornikami będzie pobierana opłata w wysokości 246 PLN brutto (dwieście  czterdzieści sześć złotych) – dot. Pojazdu typu kamper.

7.5 W przypadku zdania Samochodu przed terminem określonym w Umowie Najmu, Wynajmujący nie jest obowiązany do zwrotu Najemcy czynszu najmu w jakiejkolwiek części, w tym za niewykorzystany przez Najemcę okres najmu.

7.6 Na czas trwania Umowy Najmu Najemca może nieodpłatnie pozostawić swój samochód na terenie pozostającym w posiadaniu Wynajmującego. Teren jest ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu (niestrzeżony), jednak Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w tym kradzież wyrządzone w pozostawionym pojeździe przez osoby trzecie. W przypadku pozostawienia samochodu jak w zdaniu poprzednim Dla uniknięcia wątpliwości, w takim przypadku Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym z tytułu szkód poniesionych w tym pojeździe. Najemca jest obowiązany do pozostawienia Wynajmującemu kluczyków do samochodu i innych urządzeń niezbędnych do przeparkowania samochodu.

7.7 Najemca otrzymuje samochód zatankowany do pełna i zwraca samochód z takim samym poziomem paliwa. Za niedopełnienie powyższego wymagania wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w kwocie 600zł.

8. Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia

8.1 Wszystkie samochody są serwisowane w ASO. Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego Samochodu tak, aby zapewnił bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Samochodu. W szczególności Najemca obowiązany jest:

-     na bieżąco monitorować poziom oleju silnikowego;

-     na bieżąco monitorować ciśnienie powietrza w ogumieniu;

-     na bieżąco monitorować poziom płynu hamulcowego;

-     na bieżąco monitorować poziom płynu chłodniczego;

-     obserwować kontrolki na desce rozdzielczej pojazdu, w szczególności kontrolkę ciśnienia oleju i sterownika silnika, a w razie zaświecenia się którejś z wymienionych kontrolek, niezwłocznie zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i poinformować o tym Wynajmującego,

-     nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.

8.2 W przypadku awarii, wypadku/kolizji lub uszkodzenia Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego, nie później niż w ciągu jednej godziny od chwili zaistnienia zdarzenia, poinformowania o tym fakcie Wynajmującego jak również postępowania zgodnie z niniejszymi Warunkami Najmu oraz postanowieniami OWU, poleceniami Ubezpieczyciela i Wynajmującego. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju szkody/awarii. W przypadku opóźnienia w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku/kolizji lub uszkodzeniu, względnie przekazaniu Wynajmującemu nieprawdziwych lub niepełnych informacji, jak również w przypadku jakiegokolwiek naruszenia (zachowania lub zaniechania) Najemcy jego obowiązków określonych w niniejszych Warunkach Najmu, postanowieniach OWU, poleceniach Ubezpieczyciela i Wynajmującego w tym w szczególności oddalenia się z miejsca wypadku/kolizji bez uprzedniej zgody Wynajmującego udzielonej w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności, Najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia tego uszkodzenia lub awarii w pełnej wysokości. 

8.3 Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca powinien kontynuować jazdę, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności. W przeciwnej sytuacji Najemca po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności musi usunąć uszkodzenie zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź niepogorszenie stanu technicznego pojazdu.

8.4 Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych prawidłową eksploatacją Samochodu zostaną zwrócone Najemcy, jeżeli uzyskał on uprzednią zgodę Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności na usunięcie tych uszkodzeń, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w pkt.4.3. niniejszych Warunków Najmu. Jeżeli Samochód eksploatowany był nieprawidłowo, ww. koszty pokrywa w całości Najemca

8.5 W przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów na usuniecie awarii, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania samochodu Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia czynszu najmu o czynsz za dni w których Samochód wyłączony był z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez uprzedniej zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności są bezwzględnie zabronione a Wynajmujący nie ponosi ich kosztów w żadnej części.

8.6 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy lub winy osób, które miały dostęp do samochodu niezależnie od wiedzy i woli najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione szkody w pełnej wysokości niepokrytej kaucją, którą Wynajmujący zatrzymuje w pierwszej kolejności.

8.7 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podroży w krótkiej perspektywie czasu nie jest możliwe, Najemca ma prawo skorzystać z ubezpieczenia Assistance, wyłącznie na warunkach tego ubezpieczenia. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i/lub powrotu Najemcy do miejsca zamieszkania.

8.8 Najemca ponosi koszty wszelkich mandatów, grzywien i opłat nałożonych z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem. W przypadku gdy informacja o obowiązku uiszczenia należności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie doręczona Wynajmującemu, wówczas Wynajmujący według swojego wyboru: ureguluje tę należność na rzecz uprawnionego lub przekaże uprawnionemu dane Najemcy bez konieczności informowania Najemcy o tym fakcie, na co niniejszym Najemca wyraża zgodę. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwoty należności uiszczonej przez Wynajmującego powiększonej o kwotę opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 zł netto za każdy mandat, grzywnę i opłatę, w terminie 3 dni od wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu księgowego. W przypadku gdy Wynajmujący przekaże uprawnionemu dane Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 zł netto za każdy mandat, grzywnę i opłatę, w terminie 3 dni od wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu księgowego. W przypadku gdy należność, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu zostanie uiszczona przez Wynajmującego w walucie obcej, Najemca zwraca wynajmującego równowartość tej kwoty w walucie PLN przeliczonej według średniego kursu  NBP ogłoszonego w dniu dokonania tej płatności przez Wynajmującego, a gdy tego dnia kurs wymiany nie był ogłaszany – według ostatniego średniego kursu wymiany ogłoszonego przez NBP przed dniem dokonania płatności przez Wynajmującego.

9. Ograniczenia w zakresie użytkowa

9.1 Zabronione jest wykorzystywanie samochodu do celów innych niż rekreacyjna – turystyczne (dot. Pojazdu typu kamper) chyba, że Najemca uzyska uprzednią, pisemną, pod rygorem nieważności, zgodę Wynajmującego na takie wykorzystanie. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest poruszanie się Samochodem jedynie po terytorium państw europejskich objętych ubezpieczeniem OC i AC. Wszelkie wyjazdy poza powyższe państwa są jedynie dozwolone pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego  oraz Ubezpieczyciela pod rygorem nieważności . Zabronione jest również poruszanie się Samochodem po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. Samochód jest wyposażony w butle gazowe (propan -butan) 11 kg. W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolona jest wymiana butli na pełną (z ważną datą legalizacji), zgodnie ze standardem stosowanym w Polsce, bądź napełnienie posiadanej. Koszty wymiany lub napełnienia butli są pokrywane przez Najemcę. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu na koszt Najemcy. W przypadku, gdy w Samochodzie Najemca, lub którakolwiek z osób przebywających w Samochodzie choćby czasowo, będzie paliła tytoń, Wynajmujący przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości 2000 zł, która zostanie naliczona Najemcy. Powyższe nie  wyłącza  możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania uzupełniającego z tego tytułu na zasadach ogólnych.

9.2 Samochód, w którym nie przebywa żaden z korzystających, bezwzględnie musi być zaparkowany zawsze na polu kampingowym, lub parkingu strzeżonym. Pojazd musi być zamknięty, a kluczyki i dokumenty nie mogą być zostawione w jego wnętrzu.

9.3 W przypadku konieczności pozostawienia Samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry...itp) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym nawet w wypadku, gdy w Samochodzie przebywają korzystające z niego osoby. 10. Miejsce jurysdykcji W sytuacji wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron, jedynym właściwym Sądem jest ten właściwy według siedziby Wynajmującego.

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wynajęcie Przedmiotu Najmu osobie trzeciej.